AVISme

Partnerské systémy

Systém AVISME

Systém AVISME lze označit za ERP systém pro organizace státní správy. Obsahuje však navíc i agendy, které běžné ERP systémy nepojímají. Systém AVISME pokrývá veškeré činnosti, zajišťující vlastní chod a provoz organizace státní správy.

Systém AVISME v sobě zahrnuje ekonomické agendy, řadu evidencí a registrů, řízení oběhu dokumentů prostřednictvím spisové služby, specializované agendy pro podporu činností státních organizací a v neposlední řadě automatizované napojení na systém státní pokladny (IISSP), a to jak v oblasti účetnictví (CSUIS), tak v oblasti rozpočtu (RISPR a RISRE). Systém AVISME byl jedním z pilotních systémů, na němž byla ověřována funkčnost IISSP. (Více informací o systémech pro státní správu naleznete zde.)

Technologie

Aktuální verze systému AVISME je postavená na platformě .NET, s použitím třívrstvé architektury. Pro vývoj nové verze byla použita firemní metodologie s podporou CASE prostředku Enterprise Architect. Celý systém je provozován na platformě Windows Server a MS SQL Server na straně serveru a Windows Vista/Windows 7, Windows 8 na straně klientů.

Výměna dat s jinými subjekty je řešena formou otevřeného rozhraní XML.

Podmínky Certifikačního programu implementace IS AVISME

Systém AVISME se skládá z následujících modulů:

EKONOMICKE MODULY

EVIDENČNÍ MODULY

ADMINISTRAČNÍ A NADSTAVBOVÉ MODULY

 

Ekonomické moduly

Rozpočet

Tento modul plně pokrývá potřeby, které na správu rozpočtu kladou rozpočtové organizace, ale pro tvorbu vlastního rozpočtu ho mohou využít i ostatní typy organizací státní a veřejné správy.

Modul umožňuje nasazení schváleného rozpočtu, tvorbu záznamů o předběžné řídící finanční kontrole, tvorbu rozpočtových opatření, uvolňování prostředků z mimorozpočtových zdrojů a nároků z nespotřebovaných výdajů. K dalším funkčnostem patří i zpracování dat pro finanční výkazy, vytváření sestav a uživatelské přehledy z jednotlivých rozpisů čerpání – rozpisy úhrad.

Modul rozpočet je plně integrován s IISSP jak v oblasti  tvorby a on-line schvalování rezervací a rozpočtových opatření, přeúčtování skutečnosti a práce s NNV a mimorozpočtovými prostředky, tak také při práci s rozpočtovým provizoriem.

Rozhraní na Státní pokladnu

Tento submodul slouží k nastavení veškerých parametrů nutných k automatizované komunikaci s IISSP. Dále uživateli umožňuje monitoring veškerých datových přenosů mezi AVISME a IISSP, včetně konkrétního obsahu datových dávek a výsledků jejich zpracování.

Integrace s EKIS

Submodul Integrace s EKIS byl vyvinut také pro potřeby komunikace organizační složky státu s IISSP. Každá OSS provozuje i jiné ekonomické informační systémy (dále jen EKIS), minimálně systém pro zpracování mezd, kde jsou vytvářeny příkazy k úhradě, a přitom se v těchto systémech nevede rozpočtová agenda napojená na IISSP. V rámci tohoto modulu probíhá zpracování požadavků na rezervaci v IISSP a zpětné předávání údajů o konkrétní rezervaci. Rozhraní je univerzální pro všechny EKIS díky obecnému převodovému můstku mezi interními identifikátory EKIS a tzv. identifikací na straně IISSP.

Integrace s EDS/SMVS

Tento submodul zabezpečuje integritu dat mezi AVISME a EDS/SMVS v rámci centrálního sledování IISSP. Automatizuje zakládání nových akcí, provádění rezervací a rozpočtových opatření.

Podvojné účetnictví

Modul umožňuje spravovat účetnictví, které rozsahem, způsobem vedení a průkazností odpovídá platnému zákonu o účetnictví včetně všech jeho vyhlášek a účetních standardů. Nabízí účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále účtování o výdajích a příjmech a výsledku hospodaření. Umožňuje sledovat a párovat saldokontní záznamy, vytvářet kurzové rozdíly a opravné položky. Poskytuje celou škálu účetních výkazů, zejména pak legislativních, včetně jejich exportu do Státní pokladny. Samozřejmostí jsou importy účetních dat z jiných externích systémů.

Analytické členění

Modul je z převážné části koncipován pro sestavení pomocného analytického přehledu a jeho odesílání do CSUIS. Základní číselníky v sobě nesou údaje statistického členění a jeho vazbu na účetní analytické účty, definici pro vyhláškou stanovené statistické výkazy. Modul obsahuje importy základních částí analytického členění z jiných externích systémů s možností propojení k příslušným účetním dokladům. Modul ve své nadstavbě zahrnuje také Evidenci závazků a pohledávek, Evidenci věcných břemen, zástav a záruk, Evidenci podmíněných závazků a pohledávek a Evidenci přechodných aktiv, pasiv a rezerv.

Obchodní případ

Modul slouží k evidenci veřejných zakázek, sledování průběhu soutěže a jejímu konečnému vyhodnocení. Umožňuje kontrolovat čerpání prostředků formou zakázek a jejich následné archivování. Modul umí posoudit jednotlivé obchodní případy dle velkého množství zadaných kritérií a vzájemně je kombinovat.

Evidence majetku

Modul slouží organizacím k evidenci a správě majetku. Umožňuje zakládat evidenční karty pro každý druh majetku, prohlížet je a editovat. V modulu se zaznamenává historie pohybů majetku a majetek se zde dá i odepisovat.

V modulu lze provádět inventarizaci majetku i s využitím čteček čárových kódů a dle potřeby během inventury generovat příslušné tiskové inventurní výstupy.

Fakturace

Modul má za úkol evidovat všechny typy přijatých faktur, vystavovat faktury vydané, sledovat ostatní příjmy a platby a všechny doklady předkontovat pro potřeby podvojného účetnictví. V modulu dochází ke zpracování záloh, záznamních povinností, upomínek, vzájemných zápočtů. Do evidence faktur se promítají úhrady provedené bankovními převody.

Do modulu je zapracována tvorba i zpracování elektronických faktur ve formátu ISDOC.

Smlouvy a objednávky

Modul umožňuje vystavování a evidenci žádanek, objednávek a smluv. Pro potřeby pravidelných splátek slouží nastavení platebního kalendáře, sledování splátek úhrady a následné propojení s vyúčtovací fakturou. U smluv lze kontrolovat postupné plnění na základě fakturačních etap.

MTZ

Pro potřeby centrálního nákupu a distribuce zboží pro jednotlivé útvary organizace byl vyvinut modul Materiálně technické zásobování. Modul má těsnou vazbu na modul Smlouvy a objednávky, kde jsou evidovány smluvní vztahy. Ve webovém prostředí je umožněna správa katalogu zboží i zpracování žádanek zaměstnanců formou jednoduchého e-shopu a vytváření souhrnných objednávek za útvary i za celou organizaci. Aplikace sleduje limity zaměstnanců i útvarů a nevyčerpané limity přenáší do dalšího období. Objednávky jsou dodavateli předávány ve formátech PDF a XML. Po zavezení zboží aplikace sleduje vypořádání objednávek v návaznosti na evidenci dodacích listů, vazbu na faktury (v součinnosti s modulem Fakturace), případně vytváří reklamace.

Styk s bankou

Modul je primárně určen pro tvorbu příkazů k úhradě a zpracování bankovních výpisů. Příkazy k úhradě i bankovní výpisy jsou zpracovávány automatizovaně v dávkách dle podmínek konkrétního bankovního ústavu. Jsou propojeny s účetnictvím i rozpočtem.  Pro ČNB je do systému zapracována kontrola na rezervace IISSP.

Pokladna

Modul řeší problematiku hotovostních plateb v korunách i valutách. Je propojen s modulem Podvojné účetnictví  a s modulem Rozpočet formou rozpisů čerpání . U daňových pokladních dokladů nabízí tvorbu evidence DPH. Je napojen na rezervace IISSP.

Systém umožňuje vytvářet libovolný počet pokladen v různé úrovni organizačního členění.

Evidenční moduly

Spisová služba

Modul plní několik základních úkolů – evidenci doručených a odeslaných písemností, sledování jejich oběhu v organizační struktuře z hlediska lhůt, sledování způsobu vyřízení písemností nebo spisů, dohledávání informací spojených s vyřízením dokumentů a spisů. Modul je napojen na systém datových schránek ISDS, či Elektronickou podatelnu, což umožňuje automatizované zpracování písemností přijatých v elektronické podobě. Dokumenty lze také skenovat, nahrát z vybraného média, konvertovat do archivního formátu. Připojení zaručeného elektronického podpisu včetně časového razítka k dokumentu je samozřejmostí. Spisová služba je propojena s bezpečným úložištěm elektronických dokumentů s možností zobrazení vizuální podoby písemnosti nebo spisu přímo z aplikace AVISME.  V souladu s národním standardem pro elektronické systémy spisové služby jsou dokumenty propojeny s věcnými skupinami spisového plánu a po ukončení řízení ve formátu XML předány do elektronické spisovny.

Registr zaměstnanců

Modul je určen pro tvorbu organizační struktury organizace a zařazení zaměstnanců organizace do této struktury. Modul je možné propojit pomocí univerzálního rozhraní s personálním systémem, odkud je pak řízena aktualizace organizační struktury. Modul umožňuje vést různé organizační struktury v čase.

Partneři

Modul slouží k vytváření a spravování obchodních partnerů, jejich poboček a dalších souvisejících informací týkajících se partnera, jako právní forma partnera, typ partnera, bankovní účty poboček, kontakty atd. V modulu je zapracována funkčnost napojení na webovou službu Administrativního Registru Ekonomických Subjektů (ARES). Dále modul umožňuje prověření spolehlivosti partnerů napojením na Registr plátců DPH a automatizované vedení záznamů o takto provedených kontrolách. Funkčnost automaticky stahuje aktuální číselník adres z RUIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí).

Účetní sklad

Modul řeší problematiku skladového hospodářství. Umožňuje vést neomezený počet skladů v různé úrovni organizačního členění. Každý sklad má své specifické vlastnosti a je propojen dle typu účtování s modulem Podvojné účetnictví.

Výstrojní sklad

Tento modul umožňuje vést evidenci výstrojních součástí, evidenci osobních kont zaměstnanců a nároky zaměstnanců na vystrojování. Modul řeší skladové pohyby a vlastní proces vystrojování.

Administrační a nadstavbové moduly

Globální číselníky

Modul Globální číselníky obsahuje nástroje pro správu uživatelských účtů a přístupových práv a rolí.

Servis

Modul Servis je primárně určen pro administrátory (správce) aplikace. Jeho součástí jsou diagnostické nástroje k ladění výkonu, modul zpracovává protokoly z instalace verze, vytváří seznam aplikovaných hotfixů, umožňuje provést zálohu databáze, výpisy informací o nastavení aplikace atd.

Hotline

Modul zajišťuje evidenci a zpracování hotline hlášení přímo z prostředí systému AVISME.

Report designer

Modul umožňuje vytvářet uživatelům vlastní sestavy a reporty, případně vytvářet klony sestav dodávaných se systémem. Obsah sestav lze exportovat do souboru různých formátů (PDF, EXCEL, IMAGE).

DMS (Document management system)

Většina agend umožňuje naskenované doklady umístit do bezpečného datového úložiště systému AVISME, kde mohou být přístupné i několika oprávněným uživatelům zároveň.

Kontaktujte nás

tel.: (+420) 286 582 975
fax: (+420) 286 892 961
e-mail: posta@ssw.cz
Pro registrované
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací OK
Partnerské systémy